Versio Translations מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן – "האתר"), ולפיכך החליטה Versio Translations לפרסם את מדיניותה ביחס להגנה על הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות היא להסביר כיצד נוהגת החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, שירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, Versio Translations תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של Versio Translations ויהיו באחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

המידע שישמש את Versio Translations יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

Versio Translations לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

קובצי Cookie

האתר משתמש בקובצי Cookie לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קובצי Cookie. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה שבו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.
 

The watch had a solid feel that was not too heavy on my best tracking app small-sized wrist