Versio Translations מתחייבת לשמור על סודיות מוחלטת של המידע ו/או של כל מסמך השייך ללקוחותיה, לא להעבירו במלואו ו/או בחלקו לידיעתם של אחרים (מלבד למתרגמים/עורכי הלשון הרלוונטיים), במשך העבודה ולאחר גמר העבודה, ולא לבצע העתקים מהמידע הכתוב שיגיע לרשותנו.